Figureare op de PC

Yn it ramt fan: Doch it foar dyn doarp noeget de keatsferiening jim fan herte út as publyk te figureren tidens de Grutte Redúster Welpen PC. Belibje it keatsen! Kom sneon 11 juny om 8.30 oere foar de “tradysjonele” iepening nei it sportfjild.