Figuranten socht

Oeds is hielendal los. Snein 29 april is de totale trochloop mei spilers, sjongers, dekors. Mar… we kinne noch in 6 á 8 FIGURANTEN brûke. Minsken – âld /jong, rjocht/ krom – dy’t figureare as Trojanen. Se binne nedich yn Idaerd en Friens. Dat kin deselden wêze, mar dat mei ek oaren wêze. De figuranten wurde wol schminckt, mar ha gjin tekst. As it jim wat liket, jou jim asjeblyft efkes op by Jeltsje Brouwer, It Houtstek 7 Reduzum of fia info@theatergroepFIER.nl