Fierljeppers

De bern fan de boppebou wiene fannemiddei oant fierljeppen oan de Legedyk. Net elkenien kaam droech oan de oare kant fan de sleat.