FF w88 ;-)

In mobyl is hiel maklik om immen te skiljen. Mar it ferstjoeren fan koarte boadskipkes giet net elkenien handich ôf. De Wolwêzengroep wol foar minsken dy’t it SMS’en net yn de macht ha in kursus opsette.