FF fiskje…

Hat de bewenner dizze kaai earne opfiske, en wachtet er oft de eigener tahapt,….of hinget er klear foar de pakketbesoargers? Wa sil it sizze….