Fet leuke poddestuollen

Juster middei ha de bern út Friens in fet leuk hjersttafrieltsje makke. Mei help fan Trees Exterkate hawwe de bern fan floeibere was poddestoullen makke.
Oan de ein fan dizze middei stiene der rosé, giele, griene, reade en sels pearse poddestuollen op tafel.