Feroare iepeningstiden Eskeblom

Blommewinkel De Eskeblom is te nei allinnich op sneon iepen fan 8.30- 13.00.
Bole bestelle foar sneon kin op til.nr. 0566601023 of 0612601577. Gebak foar troch de wike kin streekrjocht besteld wurde by bakker Andringa 0566621570. It wurdt foar de kofje besoarge. Gruttere blomstikken, rou- en trouwurk kinne gewoan op alle dagen besteld wurde.