Fernieling fan berne boekekast

Ofrûne freedtenacht is it rút ynslein fan berneboekekast. Om’t de dieders net trappearre binne, draait it doarp op foar de skea.
Hawwe jo wat sjoen? Skilje 0900-8844. Binne jo tsjûge fan in misdriuw, hoe lyts dan ek, skilje dan altyd 1-1-2. Faaks kinne jo de plysje hjir goed mei helpe.