Ferkocht

It liket somtiden wol oft de huzeferkeap stilstiet. Mei de ferkeap fan in oantal huzen moat dit de ferkeapers fan oare panden dôchs wol wer wat moed jaan. Mar ek yn it gastenboek fan de site kinne jim lêze dat in oantal minsken wol belang hat by in hûs yn ús doarp.