Ferkearseksamen

Straks sille se mei de fyts nei de grutte skoalle yn Ljouwert of Grou. As foarbereiding  hjirop hawwe juster de bern fan groep 7 en 8 fan de Trije Doarpen skoalle yn Grou it praktyske part fan it ferkearseksamen dien. Earder binne alle de bern al slagge foar it teoretyske diel. Wethâlder Friso Douwstra seach hoe dat der om ta gie