Ferkeap fan kaarten

Wykagent Marcel Groot hat klachten krigen oer minsken dy’t yn it doarp kaarten besykje te ferkeapjen. Hy wol elkenien hjirfoar warskôgje. Om’t dit warskynlik net op in júste wyze bart, is it ferstannich dat eltsenien op syn/har iepenst is.