Ferhuze!!

Miskien hiene jimme it al opmurken, mar efter de skermen binne we no ferhuze.
Nij is it e-mail knopke en dat der no ôfbyldingen pleatst wurde kinne op prikboerd. Hawwe jim fragen oer it ien en oar nim dan kontakt mei ús op.