Ferhúsberjocht

Fanôf 1 jannewaris 2014 ferhúzje de doarpen Reduzum en Friens mei har ynwenners nei de gemeente Ljouwert.
Al it gemeentenijs kinne jim fanôf die tiid lêze op www.leeuwarden.nl.