Ferhalewedstriid

Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema “75 jier frijheid”yn it Frysk, of ien van de Fryske streektalen, ferhalen en gedichten te meitsjen. Stjoer de teksten yn foar 1 febrewaris 2020 nei meindert.reitsma@tresoar.nl. Sjoch op de weside fan Tresoar foar mear ynformaasje oer de krekte betingsten.