Fergeane gloarje

It hat west.
De duplekswennings dy’t nei de oarloch oan de Master Gorterstrjitte boud binne, wurde sloopt. Juster is it earste part tsjin de flakte gong. Foar in soad jonge minsken wie dit har earste wenning. Foar in soad âld bewenners smyt dizze sloop in soad oantinkens op.