Fer Line praat

Fer Line praat is in boek oer it ferline fan Eagum, Idaerd, Friens en Reduzum. Nei oanlieding fan in kursus skiednis yn it doarp is der yn 1992 mei in ferskaat oan skriuwers in boek makke. Makke troch eigen minsken en skrean foar eigen minsken.
Der binne noch in oantal fan dizze boeken, en videobannen te keap. Sjoch hjirfoar op it prikboerd .