Feike & Tjisse

Strielje as klear sinneskyn
mei jim bliere eachjes it libben yn
bring freonskip, leafde en nocht
dat elk bliid wurdt dy’t jim sjocht