Feestwike Vrouwen van Nu

Dizze wike is it feest by de Vrouwen van Nu, mei dit 100 jierrich jubileum kin flagge yn de toer. Om dit te fieren hawwe se mei inoar wol 100 flachjes makke en binne der in tal aktiviteiten foar de leden. Op ‘e fyts, de tún yn of Fryslân besjen fanôf it wetter….mei in fleurige hoed op gean se meielkoar sjongend der op út.