Feestlike iepen dei “Bernewrâld”

In bernewrâld, hoe sjocht dy der eins út? Belangstellenden koene dêr hjoed efter komme. Myja Zijlstra hie har berne-opfang “Bernewrâld” iepen foar publyk. In plak foar bern fan 0 oant 4 om mei-elkoar te boartsjen, iten en te sliepen.