Feest!

Dit jier is it tema fan de merke Feest! Net allinnich yn de strjittefersiering mar ek yn it fierdere merkeprogramma sil dit tema werom komme. Mei op sneontejûn: LA GRANDE MUSIC FESTIVAL! In muzikale feestjûn fan en mei minsken út de trije doarpen.