Feest op ‘e iisbaan

De iisbaan rint wer ûnder wetter. Fannemoarn wie it dêr in feestmiel foar de fûgels. Foar de mûskes binne it mindere tiden.
Ielreagers, protters, kaën, roeken, de kat fan de buren en ek in earebarre binne fan de partij.
‘In prachtich gesicht, in luilekkerland’, sa lit Hylkje Hettinga ús fia de mail witte.