Feest! It is wer berneboekewike

Fan 1 oant 12 oktober is it wer berneboekenwike. Dit jier is dat foar de 60 ste kear. Om dit feestelike barren te fieren mochten de skoalbern ferklaaid nei skoalle komme en ek mochten se iets meinimme dat lawaai makke.
Yn in feestelike ‘muzikale’ optocht giene de bern mei-elkoar troch it doarp.