Fedde Ids

Us leafde
libbet no ek
yn dy.
Libje dyn libben
yn leafde
eltse dei
op ‘e nij.