Fardau Erna

Dyn eachjes gean iepen
en sjogge nijsgjirrich yn it rûn.
wolkom leaf  lyts famke,
do hast dyn thús hjir fûn.