Fantastyke filmjûn

Sneontejûn gean foar it nije winterskoft in 10-tal nije films yn premjêre op’e boppeseal fan kafee-bar de Welp. Yn 2002 binne der foar de merke ek al in tal films makke. Ien dêr fan spiele him ôf op Buorrenaire.