Fan wa is dizze skylpod

Bistefreon Sytse, fan biste-ambulânse Noorderzon, hat fannemoarn in skylpod redt. It bist rûn mei gefaar foar eigen libben oer Headstrjitte. Om’t net bekind is wa de eigner is hat it bist in tydlik plakje krigen yn in opfangfiver.
De eigner kin him melde by de redaksje.