Fan it stimburo

Sa’n 62% fan de stimgerjochtenden fan dit kiesdistrikt hat juster foar de Provinsjale ferkiezings in stim útbrocht yn Reduzum.
Fan moarnsier wie der drokte op it stimburo. It tellen fan de stimmen duorre oant jûns let.