Fan it stimburo

Juster koene we stimme foar nije leden provinsjale steaten en it wetterskip.De opkomst yn Reduzum wie boppe de 50 % It tellen duorre juster oant let yn de jûn. Nij wie dat de tellers ek noch wachtsje moasten op kontroleur fan gemeente.
Hoe is der yn Reduzum stimt?