Fan fan…

Yn septimber sille we wer merke fiere. It tema fan dit jier is “fan fan”. Binne jim fan fan in idoal, je wurk, je hobby.. ensfh. Wês ris kreatyf en gean as buurt mei-elkoar om ‘e tafel om in moaie strjittefersiering te meitsjen.