Fan fan tennis

Miskien binne jim wol in tennisspiler. Of binne jim fan fan alles wat der yn it doarp bart. Lês dêrom dit nijs. Om’t de tennisferiening Stânfries ynkoarten in kampioenskip dûbelspul organisearret foar har leden.