Fakatuere en kursus foar frijwilligers ‘it Lokael’

De beheerskommisje fan it Lokaal yn Idaerd is op syk nei yn nije frijwilliger. Dygene dy’t it team fersterkje wol, soe ek meidwaan kinne oan de kursus sosjale hygiëne. Ek foar oare ynwenners fan Idaerd en Eagum soene dizze kursus dwaan kinne foar it Lokaal yn Idaerd.
Dizze kursus wurdt joun yn Ljouwert as Hearrenfean.