Fakânsje yn Eagum

Eagum leit as ien fan de lytste doarpkes fan Fryslân yn it middelpunt fan de wrâld.
No’t de brêge begjin dit jier ferhege is kinne de boatsjefarders hjir komme.
De sloepenrûte makket it mooglik om mei boatsjes fan omtrint 1,50 meter hichte
fia Eagum en Wurdum fan Grou nei Ljouwert te farren.