Fakânsje út en thús

De fakânsje stiet foar de doar. Koffers wurde ynpakt, foar fiere reizen of tichtby. De redaksje wol graach witte hoe’t jim de fakânsje fiere. Meitsje in leuke foto fan jim fakânsjestek en stjoer him op foar de rubryk ‘de groeten uit…’