Fakânsje op eigen hiem

Op fakânsje nei La Gardenia, Tuinezië as earne oars yn Verwegistan? Wij binne benijd nei jimme aventoeren, moaie foto’s fan jimme útsicht fan eigen hiem of strjitte. Of in miskien hawwe jimme in tip fan jim ’thúscamping’ om oaren te fernuverjen. Mail ús dan, redactie@reduzum.com