Fabelkrêft

Wat is der mis mei Remmelt? Hy leit deastil op in kastplanke en it liket as kin hy net bewege. Mar syn eagen laitsje, en hy hat dúdlik in soad wille.
Mei Fabelkrêft makke Tryater in beweechlike foarstelling, dêr’t de ûnútbrûkbere krêft fan de fantasy it lichem útdaget en se mekoar ûnderling foar de gek hâlde.
Kom snein nei dizze foarstelling yn it Lokaal fan Idaerd.