…er was ook een bij bij

Willie en Greetje Bergsma binne bijehâlders. Geregeld binne se yn de lannen tusken de blommen te finen mei de bijekasten. Sa ek yn Friens dêr’t no tydlik in pear kasten stean.
Hjir binne se dwaande de keninginne der út te heljen.