Er is er een jarig …

Wa’t op Facebook freon (al 221) is fan Reduzum.com krige dizze wike in mail dat Reduzum Friens dizze wike jierdei is. Hjoed is it dan ek 93 jier lyn dat Doarpsbelang Reduzum oprjochte is. Hjirby wolle we Doarpsbelang dan ek lokwinskje mei dizze bysûndere jierdei. Op nei de 100.