En hy hjit Jan…

It spant der om. We ferwachtsje ynkoarten de 300.000ste besiker op ús site. Mar wannear krekt en wa soe it wêze? Sa‘n 50 minsken hawwe al in gokje weage op de datum en tiid. Der wie sels ien dy’t foarspelde dat de besiker in Jan is… Wy binne benijd en hâlde jim op ‘e hichte! Besikersregistraasje