En de boer, dy socht in frou…

In fryske boer socht in frou of leaver sein, syn famylje tocht, dat er in frou sykje moast en hy joech him op foar it televyzje-programma ‘Boer zoekt vrouw’.
Boer Jan en syn freondinne Pauline. fertelden by de boerinnegroep Mid-Fryslân en de Vrouwen van Nu hoe’t sy inoar 5 jier lyn fûn ha.