Elts fûgeltsje sjongt sa as it bekt is…

Nei’t Sjongnocht in skoftke “stjoerleas” west hat, binne se no wer kompleet. It koar hat foar de takomst in soad fleurige noaten op har sang. Wa’t ris meisjonge wol moat it bestjoer mar efkes oan de jas lûke.