Elske Johanna Hedwich

Hjir ha wy op wachte
Einlings is it dan safier
In wûnder yn in widske
En in namme op papier