Elk nadeel heeft een voordeel

Hearlik, dy sinne. Allinnich is it wol funest foar kleurd hier. Mar dêr hat Kapsalon Papillot de kommende moannen in gratis oplossing foar.