Eline Fenna

Tinkst, as wy dy in tútsje ta blaze
Dasto ‘m dan fange kist?
Plak it tútsje op dyn wang
en wit dasto ús leafste bist!