Electra Pearkekeatsen

Wol 47 partoeren stienen der op ‘e list. En dôchs moast it bestjoer noch guon manlju teloarstelle om’t der net genôch “frommesen” wienen. Haadsponsor fan dizze grutte Electra Keatspartij (Jan en) Trudy Rodenburg hie it oan de ein mar drok mei it tuten fan al de winners. Utslach