Ekstra optreden Fjouwer trûbadoers

It optreden fan de Fjouwer Trûbadoers op sneintemiddei 19 jannewaris is folslein útferkocht. Lokkich hat Swinswette de mannen ree fûn om de jûns om 19.30 noch in optreden te dwaan yn it tsjerke fan Friens.
Jim kinne kaarten helje by De Blauwe Tent en Slagerij Sixma.