Ekstra foarstellingen Oeds fan Fierwei

Troch de grutte belangstelling foar it Under de Toer teaterspektakel Oeds fan Fierwei, binne sawat alle kaarten foar de foarstellingen ferkocht. Dêrom is besletten om twa ekstra foarstellingen te hâlden op 14 en 15 juli.
De kaarten hjirfoar kinne jimme no keapje op: www.theatergroepfier.nl/kaartferkeap