Eksposysje yn tsjerke fan Idaerd

Fan 5 july oan’t en mei 13 septimber 2014 is de tsjerke fan Idaerd op de sneontemiddei fan 13.30 oant 17.00 oere iepen.
De tsjerke en de eksposysje binne dan fergees te besjen.
Dit jier is der in skilderijen eksposysje fan âld Idaerder Sjoerd Couperus en de diafoarstelling oer de skiednis fan it Idaerder tsjerkje.
Elkenien is tige wolkom om ris op in sneon del te kommen!