Ekskurzje nei greidefûgelboer

7 maaie organisearret de fûgelwacht Reduzum e.o in ekskurzje nei greidefûgelboer Murk Nijdam yn Wommels. Opjaan by Lolke Kalsbeek (601539)
Mar doch it gau, der kinne sa’n 15 minsken mei.
De kosten binne €5. Fertrek 18.30 by kafee bar de Welp
(Foto Cobi Posthumus)