Eksamens sette út ein

Foar de ‘eindexamenkandidaten’ is der net folle tiid om te genietsjen fan har frije dagen. Sy binne drok oan ‘e stúdzje om hielendal klear te wêzen foar de eksamens, dy’t begjinne op 17 maaie. De redaksje wol alle eksamenkadidaten in soad sukses winske.

Binne jim slagge, mail it nei redactie@reduzum.com dan sette we jimme op ús spesjale side.