Eksamen Frysk op skoalle

Hjoed wie it in spannende dei foar de bern fan groep 7 en 8. Se diene eksamen Frysk en dat gie multymediaal. Fia de tillevyzje en de radio krigen de bern har opdrachten en se krigen ek noch in diktee. Omrop Fryslân makke opnames op skoalle.Sjoch it fideofragmint